11 June 2018

Botohet edicioni më i ri i revistës POETEKA - No. 48: 2018

Edicioni më i ri i revistës POETEKA No. 48: 2018, ndodhet që sot në librari dhe në duart e pajtimtarëve. 

Në 7 rubrikat e saj revista POETEKA sjell...:

- krijime në prozë dhe poezi, përktime të shkrimtarëve bashkëkohorë nga Ballkani dhe autorëve klasikë nga mbarë bota;

- vështrime e këqyrje të shtypit të fqinjëve të jetës kulturore të Shqipërisë mes viteve 1930-1940;

- kritikë letrare, recensione e artikuj studimorë mbi letërsinë e Franz Kafka-s, Vladimir Vojinović, dhe muzikën e filmave shqiptarë;

- një kujtesë nga figurës së Skanderbegut, përmes tekstit të Marin Sirdânit, mbështetur në revistën "Hylli i Dritës"; 

- dy artikuj në anglisht të Srdjan Atanasovski-t dhe Jelena Lončar-it mbi marrëdhëniet e rejames Kosovës dhe Serbisë ( ku analizohet fakti se praktika moderne të pelegrinazheve serbe në Kosovë paraqesin fazën e fundit të "nacionalizimit" të pelegrinazhit si diçka që tradicionalisht ka qenë
lokale dhe që është formuar "prej së poshtmi"...; dhe... Religjioni i identitetit në Kosovë: praktikat historike dhe bashkëkohore të pelegrinazhit; Na ndiqni - Takimet e grave të Serbisë dhe të Kosovës, ku bartin dy mesazhe të fuqishme. Së pari, gratë e Serbisë dhe të Kosovës nuk pranojnë që të trajtohen ekskluzivisht si viktima, por si pjesëmarrëse aktive, të interesuara dhe të afta në procesin e ndërtimit të paqes dhe pajtimit. Krimet e kryera ndaj grave dhe fëmijëve gjatë luftës,sikur edhe pasojat e tmerrshme sociale dhe ekonomike të luftës tek gratë në negociata shpeshherë po shfrytëzohen si argumente kundër palës tjetër, derisa të njëjtit akterë pas ndërprerjes së konfliktit edhe më tej i margjinalizojnë
dhe i përjashtojnë gratë). 

Vendin qendror në revistë e zenë artikulli i Dr. Silvana Leka, kushtuar paragjykimet e dikurshme dhe të sotme ndaj letërsisë bashkëkohore të fqinjëve ballkanas dhe disa propozime sesi mund ta lehtësojë letërsia daljen nga ky qerthull. 

Rubrika "Autor i ftuar" i kushtohet krijimtarisë së gjerë, ndonëse ende jo shumë të njohur në Shqipëri, të shkrimtarit të shquar Luan Starova, paraqitur përmes vlerësimeve të kritikës së vendeve ku vepra e tij është përkthyer dhe botuar, fragmenteve nga kritika shqiptare si dhe përmes synopseve të çdo vepre që Luan Starova ka shkruar apo që është ende në formë shkrimi.


Përmbajtja dhe rubrikat

Status
Fq. 4 Silvana Leka - Paragjykimet ndaj letërsisë bashkëkohore të fqinjëve ballkanas

Letërsi
Fq.10 Luan Rama - 7 poezi
Fq. 24 Federico García Lorca - Ode për Salvador Dali-në
Përktheu Suadela Balliu
Fq. 29 Jovica Ivanovski - 20 poezi
Përktheu Daim Miftari
Fq. 49 Richard Desjardins - Natak
Përktheu Flurans Ilia
Fq. 52 Sokol Zekaj - 5 poezi
Fq. 61 Emina Žuna - LADA
Përktheu Ben Andoni

Artikuj – Studime - Albanologji
Fq. 74 Salajdin Salihu - Arti dhe jeta artistike në Shqipërinë moderne të viteve '30 (vështrim përes syrit të "Tjetrit". Botuar në gazetën "Pravda", f.3, më 28 prill të vitit 1934.)
Fq.78 Blerina Shalari - Muzika e filmit shqiptar si model krijimi

Kritikë Letrare - Recensione

Fq.84 Arian Leka - Një ëndërrimtar zgjedh ecjen në vend të fluturimit
Fq. 87 Naser Mrasori - Mendime të përgjithshme rreth veprës së Franc Kafkës

Autor i ftuar – Luan Starova

Fq. 94 Saga ballkanike e Luan Starovës
Fq. 98 Luan Starova - Shënime kritike mbi 18 romanet e Luan Starovës

In Memoriam

126 Marin Sirdâni - Në Shka Fajiset Skanderbegu? – në përkujtim të 550-vjetorit të vdekjes

Balkanology
167 Srdjan Atanasovski - Religion and Identity in Kosovo
171 Jelena Loncar - Follow us

Veprat grafike të këtij numri janë përzgjedhur nga krijimtaria e Stefan Taci (STEFOS).

Ky numër i revistës Poeteka botohet me ndihmën e Ministrisë së Kulturës.

Poeteka është pjesë dhe partner e rrjetit të revistave kulturore europiane "EUROZINE". Viti i trembëdhjetë i botimit. Editor: Arian Leka

Total Pageviews