12 October 2021

Translation in Motion: Bashkëbisedim mes shkrimtarit Arian Leka dhe përkthyeses Zuzana Finger / Im Gespräch mit Arian Leka und Zuzana Finger

Bashkëbisedim mes shkrimtarit Arian Leka dhe përkthyeses Zuzana Finger

moderuar nga Ana Kove

Kur? 12.10.2021, ora 19:00

Ku? Berk, Tiranë

Një bisedë frymëzuese mes shkrimtarit Arian Leka dhe përkthyeses Zuzana Finger, e cila i udhëheq të dy drejt çështjes së përkthyeshmërisë së titullit të një prej teksteve më të fundit të autorit "Auschwitz der Meere" (Auschwitz detar). Kjo bisedë dëshmon kompleksitetin, por edhe shumëllojshmërinë që mund të sjellë një përkthim. Gjithashtu ajo tregon se autori dhe përkthyesi jo domosdoshmërisht janë dhe duhet të jenë gjithnjë dakord. 

Pikërisht rreth kësaj "mosdakordësie produktive", hapësirave të ndryshme kulturore, regjistrave të llojllojshëm si dhe rrafsheve të shumëllojshme stilistike do të flasin të martën në darkë shkrimtari Arian Leka dhe përkthyesja Zuzana Finger, e cila ndodhet në Tiranë në kuadër të programit të rezidencës së përkthyesve letrarë "Poeteka". Zuzana Finger është fituese e bursës europiane Translation in Motion (TiM), pjesë e programit Creative Europe, mbështetur nga BE dhe realizuar nga „Poeteka".

Bisedën do ta moderojë Ana Kove. Aktiviteti do të zhvillohet kryesisht ne gjuhën shqipe.

Të interesuarit luten të regjistrohen paraprakisht në info@berk.al

Ky aktivitet organizohet nga DAAD Lektorat Albania dhe Departamenti Gjermanistikes, Fakulteti i Gjuhëve të Huaja, UT.


#CreativeEurope4Books

 __________

Im Gespräch mit Arian Leka und Zuzana Finger

moderiert von Anna Kove

Wann? 12|10|2021, 19:00 

Wo? Berk, Tirana

Eine anregende Diskussion zwischen dem Autor Arian Leka und der Übersetzerin Zuzana Finger, die die beiden zur Frage nach der Übersetzbarkeit des Titels eines seiner aktuellen Texte „Das Auschwitz der Meere" führten, steht beispielhaft für die Komplexität aber auch für die Vielfalt, die sich aus einer Übersetzung ergeben können. 

Es zeigt auch, dass sich Autor*in und Übersetzer*in nicht immer einig sind und sein müssen. Über den Umgang mit dieser „produktiven Uneinigkeit", verschiedenen kulturellen Räumen, unterschiedlichen Registern und vielfältigen stilistischen Ebenen sprechen am Dienstagabend der Autor Arian Leka und die Übersetzerin Zuzana Finger, die im Rahmen des Residenzprogramms „Poeteka" in Tirana zu Gast ist. Zuzana Finger ist Gewinnerin des Europäischen Stipendiums Translation in Motion (TiM), Teil des Programms Creative Europe, gefördert von der EU und veranstaltet von „Poeteka".

Moderiert wird das Gespräch von Anna Kove. Die Veranstaltung wird vorwiegend in albanischer Sprache stattfinden.

Interessierte werden gebeten, sich im Voraus anzumelden: info@berk.al

Die Veranstaltung wird organisiert vom DAAD-Lektorat Albanien und der Deutschabteilung der FGJH, der Universität Tirana.

#CreativeEurope4Books

Total Pageviews