06 April 2021

CALL 3 - TRANSLATION IN MOTION - REZIDENCA TË PËRKTHIMIT LETRAR NË TIRANË - LITERARY TRANSLATION RESIDENCIES — TIRANA, ALBANIA

→ A JENI PËRKTHYES DHE KENI INTERES PËR PËRKTHIME NGA GJUHËT E BE-SË NË SHQIP? 
Vizitoni www.poeteka.blogspot.com për të mësuar më shumë rreth të gjitha Rezidencave për Përkthyes Letrarë të mbështetura nga PËRKTHIM NË LËVIZJE (Translation in Motion), një projekt i mbështetur nga nga EUROPA KRIJUESE.

TRANSLATION IN MOTION  është  një  Program  që  synon  të  pasurojë  dhe  intensifikojë  prurjet  e  letërsisë  bashkëkohore  të përkthyer në Europë dhe konkretisht midis vendeve të Ballkanit Perëndimor dhe vendeve anëtare të BE-së.

POETEKA, pjesë e rrjetit RECIT dhe e partneritetit  të Programit Translation in Motion fton përzemërsisht  përkthyesit letrarë të gjuhëve të BASHKIMIT EUROPIAN, që përkthejnë në shqip nga këto gjuhë, për të aplikuar për një muaj qëndrimi në Rezidencën e Përkthimit në Tiranë (Shqipëri).  
 
Afati i aplikimit: Afati i fundit për aplikime është dita e premte, 30 prill 2021. Rezidencat janë parashikuar të zhvillohen mes muajve shtator/tetor/nëntor 2021

________________

→ ARE YOU A TRANSLATOR AND INTERESTED IN TRANSLATION FROM EU LANGUAGES INTO ALBANIAN? 
Visit www.poeteka.blogspot.com to find out more about all Translator Residencies  supported by TRANSLATION IN MOTION, a project funded by CREATIVE EUROPE.

TRANSLATION IN MOTION  is  a  programme  that  aims  to  enrich  and  intensify  the  flow  of  translated  literature  in contemporary   Europe,  and  specifically  between  the  Western  Balkans  countries  and  the  EU  member  states.

POETEKA, partner with the RECIT network and the Translation in Motion consortium of Translation Residencies, is delighted to invite literary translators from European Union countries working out of Albanian into any EU LANGUAGE to apply for a translation residency in Tirana, Albania.  

Application deadline: April 30th 2021
The residences are scheduled to take place between September / October / November 2021.

01 April 2021

kujtesë 2: THIRRJE PËR APLIKIM - Translation in Motion - REZIDENCA TË PËRKTHIMIT LETRAR NË TIRANË

_______|Translation in Motion  THIRRJE PËR APLIKIM

REZIDENCAPËRKTHIMIT LETRAR TIRANË

REZIDENCA për përkthyes nga BALLKANI PERËNDIMOR ________________________________________________|

 

POETEKA, pjesë e rrjetit RECIT dhe e partneritetit  të Programit Translation in Motion fton rzemërsisht  përkthyesit letrarë të gjuhëve të BASHKIMIT EUROPIAN, rkthej shqip nga to gjuhë, r të aplikuar r një muaj qëndrimi Rezidencën e rkthimit Tiranë (Shqiri).  

 

Afati i aplikimit: Afati i fundit r aplikime është dita e premte, 30 prill 2021.  

Rezidencat janë parashikuar të zhvillohen mes muajve shtator/tetor/nëntor 2021.

 

Aplikimi dhe përzgjedhja: Për të aplikuar, kandidatët duhet të rgoj si pjesë e dokumentacionit një letër motivimi, ku rshkruhet  interesimi  i tyre r Rezidencën  e Tiranës; arsyeja dhe çfarë synoj të arrij rmes tij qëndrimi; një rshkrim i projektit rkthimor letrar, r të cilin do të punojnë gjatë qëndrimit Rezidencë; një CV si dhe një listë e botimeve të rkthyera. interesuarit luten të rgoj rkesën e tyre infopoeteka@gmail.com  me Translation  in Motion  si subjekt  të emailit.  POETEKA  dhe Komiteti  Drejtues  i partneritetit  të programit  Translation  in Motion   do   të   j   rzgjedhjen   dhe   deri   më   15   maj   2021,   do   të   shpallin   rezultatet,   duke   i  publikuar    https://poeteka.blogspot.com dhe në rrjetet sociale të Shoqatës POETEKA.

 

Kushtet  e  përgjithshme:  Programi  ofron  katër  javë  qëndrim  në  Tiranë,  duke  vënë  në  dispozicion  një  shumë  prej 800.00 EURO për shpenzimet e jetesës për muajin; gjithashtu programi do të mbulojë koston e udhëtimit (klasi ekonomik) për dhe nga Tirana, si dhe qeranë e mirëmbajtjen. Gjatë qëndrimit, përkthyesi pritet të punojë intensivisht me projektin e përkthimit përmes të cilit ai/ajo ka aplikuar dhe do të marrë pjesë në veprimtaritë që POETEKA do të organizojë në kuadër të Projektit.

 

Kush  mund  të  aplikojë?  POETEKA  mirëpret  propozime  nga  përkthyesit  letrarë  që  përkthejnë  nga  gjuha  shqipe drejt gjuhëve të Bashkimit Europian. Përkthyesit e kualifikuar duhet të jenë qytetarë të një vendi të BE-së.

 

Translation  in  Motion  është  një  Program  që  synon  të  pasurojë  dhe  intensifikojë  prurjet  e  letërsisë  bashkëkohore  të përkthyer në Europë dhe konkretisht midis vendeve të Ballkanit Perëndimor dhe vendeve anëtare të BE-së.

 

Në  përkrahje  të  idesë  se  përkthyesit  letrarë  janë  ambasadorë  me  ndikim  të  fortë  në  nxitje  të  dialogut  kulturor,  ky Program do të sigurojë mobilitetin e përkthyesve dhe zhvillimin e tyre profesional. Rezidencat e Përkthimit u ofroj rkthyesve kohë r punë krijuese dhe mundësi r t'u rqendruar një projekt të rkthimit letrar, r të qenë kontakt të drejtrdrejtë me shqipen, si gjuhë burimore të rkthimit r ta, r të jetuar kontekstin social-kulturor të saj gjuhe, r të kryer hulumtime dhe r të rritur profilin e tyre rmes krijimit të lidhjeve dhe rballjen me skenën letrare vendas edhe audiencën Shqiri.

 

Ju lutemi  gjeni website  e RECIT  (www.re-cit.org) detaje  rreth mundësive  të tjera të qëndrimit   Arles (Francë),  Beograd (Serbi), Cetinje (Mali i Zi), Gotland (Suedi), Shkup (Maqedoni), Sofje (Bullgari), che Ventspils (Letoni) dhe Norwich (MB).


Lidhur me situatën e pandemi të COVID-19, mund të ketë ndryshime të datave të qëndrimit, të cilat varen nga heqja e kufizimeve r udhëtimet ndërkomtare dhe bllokimet shtete të ndryshme. POETEKA do të garantojë masa të sigurta r COVID-19, përputhje me udhëzimet e qeverisë dhe autoriteteve rkatëse.  

OPEN CALL - Translation in Motion -LITERARY TRANSLATION RESIDENCIES - TIRANA,ALBANIA

_________|Translation in Motion OPEN CALL

LITERARY TRANSLATION RESIDENCIESTIRANA, ALBANIA

RESIDENCIES for translators from the WESTERN BALKANS__________________________________________|

 

 

POETEKA, partner with the RECIT network and the Translation in Motion consortium of Translation Residencies, is delighted to invite literary translators from European Union countries working out of Albanian into any EU LANGUAGE to apply for a translation residency in Tirana, Albania.  

 

Application deadline: April 30th 2021.  

The residences are scheduled to take place between September / October / November 2021.  

 

Application  and selection: To apply, candidates  are invited to send a letter of interest outlining their reasons for applying for the residency in Tirana; why they want to take part and what they hope to get out of it; a description of the literary translation project they will work on during the residency; and a CV including a list of publications.  

Please send your application to infopoeteka@gmail.com, with Translation in Motion residency as the subject of your message. 


The deadline for applications is Friday 30th April 2021. POETEKA and the Steering Committee of the Translation in Motion consortium will make the selection,  with  results  announced  by  15th  May  2021,  through https://poeteka.blogspot.com, and its social media network.

 

General conditions: We offer a 4 weeks residency, free accommodation in an apartment in Tirana, a flight ticket (economy class) and a monthly fellowship of 800.00 EUR to cover living expenses.  During the residency, translator is expected to work intensively on the literary translation project with which he/she applied for the programme, to take part in events or activities of POETEKA, and to network with colleagues and with other residents.  

 

Eligibility:  POETEKA  welcome  proposals  from  literary  translators  working  already  or  intending  to  work  out  of Albanian into any EU language. Eligible translators should be citizens of any EU country.

 

Translation  in  Motion  is  a  programme  that  aims  to  enrich  and  intensify  the  flow  of  translated  literature  in contemporary   Europe,  and  specifically  between  the  Western  Balkans  countries  and  the  EU  member  states. Recognizing that literary translators are influential and driven ambassadors of cultural dialogue, this programme will provide international mobility and professional development.


The residencies offer translators time for focused creative work on a literary  translation project, the opportunity to immerse themselves in the source language of their translation and carry out research, and to raise their visibility by networking with the local literary sector and presenting their work to local audiences.  

 

Please see the RECIT website (www.re-cit.org)  for details of other residency opportunities in Arles (France), Belgrade (Serbia), Cetinje (Montenegro), Gotland (Sweden), Skopje (Macedonia), Sofia (Bulgaria), Norwich (UK) and Ventspils (Latvia). 


In  the  light  of  COVID19,  all  residency  dates  are  provisional  and  will  depend  on  the  lifting  of  restrictions  on international travel and local lockdowns. Each residency host will ensure that COVID-­secure measures are in  place, according to the guidelines of the government and relevant authorities.

Total Pageviews